De overheid stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en ontwikkelingen. Subsidies vormen daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor het realiseren van beleidsdoelen.

Om te borgen dat subsidiegeld goed wordt besteed, voert de IIVD onafhankelijke subsidie-evaluatie uit. Hierbij wordt nagegaan of overheids subsidies doeltreffend en doelmatig zijn.