Monitoren subsidiebeleid

Om het subsidiebeleid van de Rijksoverheid voortdurend te verbeteren en te monitoren, is het van groot belang om dit constant en op een gedegen manier te evalueren. Het is immers niet zonder reden dat in de Algemene wet bestuursrecht een verplichting tot subsidie-evaluatie is opgenomen.

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en ontwikkelingen en onderzoek. Subsidies vormen daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor het realiseren van beleidsdoelen.

Inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid
Om te borgen dat subsidiegeld goed wordt besteed, voert de IIVD onafhankelijke subsidie-evaluatie uit. Hierbij gaan wij na of de subsidies goed worden besteed.

We evalueren subsidies op twee vlakken. Op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Bij doeltreffendheid maken we inzichtelijk in hoeverre het subsidiebeleid de beleidsdoelen realiseert. Wanneer we constateren dat dit niet voldoende is, gaan we na welke resultaten wél zijn bereikt.

Bij doelmatigheid brengen we in kaart of de kosten en de gerealiseerde beleidsdoelen in verhouding staan tot elkaar. We gaan na of de beleidsdoelen ook gerealiseerd hadden kunnen worden tegen lagere kosten. Ook gaan we na of er met dezelfde kosten betere resultaten bereikt hadden kunnen worden.

Onze manier van werken
We verzamelen inzichten door interviews en workshops te organiseren en daadwerkelijk mee te lopen in procedures. Vervolgens doen wij concrete aanbevelingen om de doeltreffendheid en doelmatigheid in de toekomst te verbeteren. Dit gebeurt op creatieve wijze, bijvoorbeeld door een Innovation Lab samen met subsidieverstrekkers, subsidieontvangers en andere stakeholders.

Evaluatierapport ter verantwoording
De subsidie-evaluatie leidt tot een evaluatierapport dat inzicht geeft in sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Het evaluatierapport wordt ingezet om de planning en uitvoering van subsidiebeleid bij te sturen, maar ook om verantwoording af te leggen over de ingezette middelen. Veel van onze onderzoeken worden daarom gebruikt bij verantwoordingen aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeenteraad.